Małymi krokami do celu…

… czyli krótka informacja o tym, jak powstała Fundacja Klub KONTRA.

Amatorski Teatr JaCy My

Początki Fundacji Klub KONTRA sięgają 18 czerwca 2003 roku. Wtedy zrodził się pomysł utworzenia grupy teatralnej pod nazwą „Amatorski Teatr JaCy My”. Grupa nieformalna na początku działała przy Klubie Osiedlowym MUZA w Bytomiu-Miechowicach. Po kilku miesiącach Teatr rozpoczął współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bytomiu-Miechowicach. Dzięki temu możliwe było stworzenie teatru integracyjnego, angażującego do działania także osoby niepełnosprawne.

Klub PEDAGOGIUM KONTRA

Po dwóch latach od powstania Teatru grupa nawiązała współpracę z warszawską Wyższą Szkołą Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM. Jednym z efektów zainicjowanego przez Uczelnię konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” było utworzenie w Bytomiu Klubu PEDAGOGIUM KONTRA. W swojej bytomskiej inicjatywie działanie to miało skupiać rówieśników, którzy wzajemnie chcą się wymieniać wiedzą i doświadczeniem, zarażając innych swoją pasją. Siedzibą Klubu Pedagogium stało się I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 9.

Struktura Klubu

Struktura Klubu PEDAGOGIUM KONTRA

Aby Klub mógł funkcjonować prawidłowo niezbędny był podział zadań wśród wszystkich uczestników. Dlatego też w Klubie zespół był podzielony na 4 zasadnicze grupy:

 1. sztab organizacyjny – to zespół osób (wolontariuszy), które miały aktywny wpływ na organizacyjną działalność Klubu. Ich zadaniem była ciągła kontrola poprawności funkcjonowania KONTRY, poszukiwanie instruktorów, docieranie do potencjalnych uczestników zajęć, nawiązywanie kontaktów partnerskich, patronackich oraz sponsorskich. Były to osoby decyzyjne w Klubie, przy czym do najważniejszych osób należeli Lider oraz Opiekun. Nie był prowadzony nabór do Sztabu. W Sztabie mogły znaleźć się tylko osoby, które aktywnie działały na rzecz Klubu. Była to forma wyróżnienia dla osób, które nie tylko mają predyspozycje do funkcji organizatora, ale również brały aktywny udział w życiu Kontry.
  W sztabie organizacyjnym byli:

  • mgr Grzegorz RZESZUTEK – Opiekun Klubu, osoba odpowiedzialna za stworzenie wiarygodności Klubu;
  • Sławosz MARCISZ – Lider Klubu, osoba odpowiedzialna za koordynację klubowych działań oraz za przygotowywanie raportów;
  • Justyna WROŃSKA – członek Sztabu Organizacyjnego;
  • Paulina BRODZIŃSKA – członek Sztabu Organizacyjnego.
 2. instruktorzy – to wolontariusze, którzy swoimi pasjami i doświadczeniami chcą dzielić się z innymi osobami. Dzięki ich działaniu możliwa była jakakolwiek aktywność artystyczna i sportowa Klubu. W ramach Klubu zajęcia prowadzili:
  • Katarzyna SKRABOŃ – grupa plastyczna SFUMATO;
  • Karolina WIŚNIOWSKA – grupa taneczna;
  • Magdalena PECYNA – grupa taneczna FALA;
  • Sławosz MARCISZ – Amatorski Teatr JaCy My, grupa dziennikarska.
 3. Członkowie Klubu – to osoby, które nieodpłatnie brały udział w zajęciach i prezentowały wyniki swojej pracy na różnego rodzaju spotkaniach, happeningach, wystawach, etc. Członkiem mogła zostać osoba, która co najmniej raz wzięła udział w imprezie, w której zaprezentował się Klub.
 4. Uczestnicy zajęć – to osoby, które uczestniczyły w zajęciach Klubu, zaakceptowały i stosowały się do regulaminu, jednak nie brały udziału w żadnych imprezach.

Ważną częścią Klubu były również instytucje wspierające (tzw. Partnerzy), czyli firmy i instytucje, które w odpowiedzi na naszą prośbę bądź z własnej woli zdecydowały się udzielić wsparcia w różnej formie.

Zasady

W Klubie obowiązywały 4 podstawowe zasady, których stosowanie w założeniu prowadzi do życia bez problemów, a które obecnie są czterema filarami Fundacji Klub KONTRA:

 1. bez alkoholu,
 2. bez narkotyków,
 3. bez papierosów,
 4. bez przemocy.

Fundacja Klub KONTRA

Od 2009 roku siedziba Teatru uległa zmianie – grupa przeniosła się do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu przy placu Sikorskiego 1. W nowym miejscu została stworzona kameralna sala teatralna – w pełni wyciemniona i wyposażona w nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Dwa lata później – 28 listopada 2011 roku – została powołana do życia Fundacja Klub KONTRA.

Szczegóły funkcjonowania Klubu określał wewnętrzny regulamin, obowiązujący wszystkich uczestników zajęć, dostosowany do nowej struktury:

Regulamin działania KONTRY

 1. Fundacja Klub KONTRA (dalej: KONTRA) została powołana aktem notarialnym w Bytomiu 3 października 2011 roku i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000402990 w dniu 28 listopada 2011 roku.
 2. KONTRA ma swoją siedzibę w Bytomiu (41-902), w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego przy placu Sikorskiego 1.
 3. KONTRA ma na celu zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego i działa na obszarze Polski.
 4. KONTRA działa wg ściśle określonej struktury, szczegółowo określonej w Statucie Fundacji.
  • Zarząd – podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności KONTRY;
  • Rada – kontroluje Zarząd;
  • Zgromadzenie – zebranie Zarządu oraz Rady w sprawach szczególnie ważnych dla KONTRY.
 5. Wolontariat w KONTRZE ma charakter dobrowolny.
  • Wolontariuszem KONTRY może zostać każdy, kto wyrazi na to ochotę i co najmniej raz weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez KONTRĘ;
  • Beneficjentem zajęć może zostać każdy, kto wyrazi na to ochotę i kto spełnia ewentualne określone w ofercie warunki;
  • Udział w zajęciach stałych KONTRY jest bezpłatny, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone w opisie;
  • Wolontariusze KONTRY mogą otrzymać umowę wolontariacką, są ubezpieczeni oraz mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów zgodnie z treścią umowy;
  • W wypadku wyjazdów poza miejsce zamieszkania osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę obojga rodziców/pełnoprawnych opiekunów (bądź w wypadku ukończenia 15 roku życia – jednego z nich).
 6. Ze względu na charakter KONTRY Wolontariusze i Beneficjenci zajęć decydują się na:
  • świadomość, że życie bez alkoholu, bez narkotyków, bez papierosów, bez przemocy prowadzi do życia bez problemów;
  • całkowite zrezygnowanie ze wszelkiego rodzaju używek w czasie spotkań KONTRY oraz w czasie KONTROWYCH wyjazdów;
  • godne reprezentowanie KONTRY w czasie wspólnych wyjść oraz przy indywidualnym sposobie spędzania czasu.
 7. Wolontariusze i Beneficjenci KONTRY zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • W wypadku naruszenia regulaminu o zachowaniu niepełnoletniego Beneficjenta będą informowani Rodzice.
  • W czasie nieprzestrzegania zasad na wyjazdach klubowych Beneficjent może zostać wykluczony z wyjazdu – wiąże się to z powrotem do domu na własny koszt.
  • Beneficjent może zostać wykluczony z działalności KONTRY.
 8. W wypadku niejasnych kwestii decyzje podejmuje Zarząd KONTRY.